top of page

        ศูนย์การเรียนรู้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นการรวมตัวกันของคณาจารย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดการการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  พร้อมกับการพัฒนาบุคลากร สาธารณสุข ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  โดยมี ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา 


 
bottom of page